Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • ESG co to jest i jakie ma znaczenie dla firmy? 

  ESG co to jest i jakie ma znaczenie dla firmy? 

  Date: 06.07.2023

  Kategoria: Jak działa


  W dynamicznie rozwijającym się świecie biznesu firmy przykładają coraz większą wagę do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. W tym kontekście pojawia się pojęcie ESG, które staje się kluczowym elementem strategii i sukcesu coraz większej liczby przedsiębiorstw.

  ESG co to jest i jakie cele wyznacza

  Z roku na rok wzrasta świadomość społeczna dotycząca roli biznesu w kształtowaniu przyszłości naszego środowiska i społeczeństwa. Firmy, oprócz osiągania zysków, są coraz bardziej odpowiedzialne za wpływ, jaki wywierają na środowisko naturalne, klimat czy lokalne społeczności. W odpowiedzi na te wymagania narodziło się pojęcie ESG – Environmental, Social and Governance

  cele zrównoważonego rozwoju

  Utożsamiane często z Europejskim Zielonym Ładem ESG jest podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju, wymagającym od podmiotów gospodarczych uwzględniania czynników ekologicznych, społecznych i zarządczych we wszystkich aspektach swojej bieżącej działalności. Przykłady działań zgodnych z powyższą ideą to m.in. dbałość o zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne, uwzględnienie aspektów społecznych, takich jak równość, społeczne zaangażowanie czy różnorodność, oraz wprowadzenie skutecznych zasad w zakresie zarządzania i transparentności. 

  Właściciele przedsiębiorstw szczególną uwagę muszą zwracać na obszary takie jak m.in.: 

  • konkretne zmiany wprowadzane przez ESG
  • konsekwencje braku wdrożenia tego podejścia, 
  • wpływ ESG na infrastrukturę IT. 

  ESG co to oznacza dla firm? 

  Powyższy skrót odnosi się do trzech kluczowych obszarów, które stanowią fundamenty podejścia opartego na zrównoważonym rozwoju firm. Są to: 

  • Environmental (środowisko) – obejmuje działania związane z ochroną środowiska, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, efektywne wykorzystanie zasobów, zarządzanie odpadami, redukcja zużycia energii cieplnej i elektrycznej, czy ochrona bioróżnorodności itp. Przedsiębiorstwa powinny dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne; 
  • Social (społeczeństwo) – dotyczy relacji z pracownikami, społecznością lokalną, klientami i dostawcami. Organizacje zobowiązują się dbać o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy, równość i różnorodność, odpowiedzialność społeczną, dialog z interesariuszami oraz etyczną komunikację; 
  • Governance (zarządzanie) – odnosi się do struktur i procesów administrowania firmą, w tym m.in. do etyki, zasad rządzenia, niezależności organów nadzoru, przejrzystości i odpowiedzialności. Przedsiębiorcy powinni prowadzić swoje biznesy w sposób transparentny i zapewniający uczciwość, a także skutecznie zarządzać ryzykiem. 
  ESG - aspekty środowiskowe
  ESG - aspekty społeczne
  ESG - aspekty zarządcze

  Warto pamiętać, że ESG nie jest jedynie zestawem wytycznych, ale integralną częścią strategii biznesowej. Firmy, które wdrażają powyższe zasady, koncentrują się więc na osiąganiu zysków w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i długoterminowy. 

  Jakie zmiany wprowadza ESG? 

  Podejście oparte o środowisko, społeczeństwo i zarządzanie wprowadza szereg znaczących modyfikacji w organizacjach, dotykając różnych obszarów ich codziennego funkcjonowania. Z perspektywy przedsiębiorców, z których część już od 2025 roku zobowiązana będzie do składania raportów ESG zgodnie z dyrektywą UE 2014/95/UE o raportowaniu niefinansowym, najważniejsze zmiany dotyczą: 

  • zarządzania ryzykiem. ESG podobnie jak Europejski Zielony Ład wymaga, by firmy identyfikowały i zarządzały ryzykami związanymi z czynnikami ekologicznymi i społecznymi. Organizacja musi ocenić, jakie zagrożenia dla środowiska i społeczności wynikają z jej działań oraz wprowadzić odpowiednie środki zaradcze; 
  • integracji ze strategią biznesową. Wkomponowanie założeń w cele i strategię przedsiębiorstwa oznacza m.in. uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, planowaniu operacyjnym czy rozwijaniu produktów oraz usług; 
  • zwiększonej przejrzystości i raportowania: w ramach idei zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa muszą być bardziej transparentne w swoich poczynaniach i raportować swoje wyniki dotyczące aspektów środowiskowych, społecznych oraz zarządczych. Wspomniany już raport ESG jest narzędziem umożliwiającym inwestorom oraz klientom ocenę wpływu danego biznesu na środowisko oraz jakości zarządzania; 
  • różnorodności i równości. ESG kładzie nacisk na równość i brak dyskryminacji w miejscu pracy. Podmioty gospodarcze mają dążyć do zapewnienia równych szans dla pracowników bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy niepełnosprawność. 

  Konsekwencje niewdrożenia ESG 

  Brak wdrożenia omawianych założeń do bieżącej strategii firmy może mieć dla niej znaczne konsekwencje.

  1. Przede wszystkim taki biznes może spotkać się z narastającą presją ze strony inwestorów, którzy coraz częściej biorą pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu swoich decyzji. Przedsiębiorcy, którzy nie biorą odpowiedzialności za środowisko i lokalne społeczności, mogą więc mieć trudności w pozyskiwaniu finansowania. 
  2. Po drugie, ryzyko wizerunkowe jest coraz większe. W dobie mediów społecznościowych informacje o negatywnych praktykach firm rozchodzą się w imponującym tempie, mocno wpływając na wizerunek firmy. Brak odpowiedzialności środowiskowej czy naruszanie praw pracowniczych to jedne z najczęstszych powodów utraty zaufania klientów, mogącej prowadzić do spadku sprzedaży, straty rynkowej pozycji i poważnego kryzysu PR-owego. 

  ESG a infrastruktura IT i infrastruktura techniczna 

  Polityka zrównoważonego rozwoju, tak istotna z punktu widzenia m.in. Europejskiego Zielonego Ładu, ma również zasadnicze znaczenie dla branży IT oraz dostawców infrastruktury technicznej. W erze cyfryzacji i rozwoju technologii działania te mają na celu minimalizowanie wpływu sektora informatycznego na środowisko naturalne, zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności oraz tworzenie równych szans dla pracowników w sektorze nowych technologii. 

  W kontekście IT kluczowe przykłady ESG to m.in.: 

  Z kolei w obszarze infrastruktury technicznej założenia ESG odnoszą się do działań mających na celu: 

  • zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń i systemów, 
  • ograniczenie zużycia surowców i emisji, 
  • minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. 

  Oprócz tego przedsiębiorstwa technologiczne starają się wprowadzać zasady odpowiedzialnego zarządzania informacjami, minimalizując gromadzenie zbędnych danych, zwiększając bezpieczeństwo ich przechowywania oraz przestrzegając prawnych regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

  Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa z Grandmetric 

  Wdrożenie założeń ESG w Twojej firmie przyniesie jej wiele korzyści, począwszy od minimalizacji ryzyk biznesowych, poprzez zwiększenie transparentności i lepsze zarządzanie, aż po budowanie korzystnego wizerunku i zaufania klientów.  

  Z przyjemnością pomożemy Ci sprostać wymaganiom ESG w obszarze infrastruktury informatycznej – skontaktuj się z nami i sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie. 

  Autor

  Joanna Sajkowska

  Z wykształcenia inżynier telekomunikacji. Od ponad 10 lat pracuje po biznesowej stronie mocy, zawsze w organizacjach technicznych (związanych z telekomunikacją lub wytwarzaniem oprogramowania). Skupia się na tłumaczeniu technologii i rozpoznawaniu wartości tam, gdzie inni widzą specyfikację. W Grandmetric kieruje marketingiem i komunikacją marki, w tym kampaniami edukacyjnymi z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


  Grandmetric: Network & Security