Menu

Region US

Grandmetric LLC
Brookfield Place Office
200 Vesey Street
New York, NY 10281
EIN: 98-1615498
Phone: +1 302 691 9410
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Wstęp 

Grandmetric Sp. z o.o. 

ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Polska 

REGON: 7792433527  

Firma jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569722, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 40000 zł 

Adres e-mail: info@grandmetric.com 

Grandmetric jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej.  

Polityka Prywatności została sporządzona, po to, aby lepiej służyć tym, którzy są zainteresowani, w jaki sposób ich dane osobowe (dalej „Dane Osobowe”) są wykorzystywane w sieci. Dane Osobowe, to zgodnie z ustawodawstwem na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, informacje, które mogą być użyte samodzielne lub w powiązaniu z innymi informacjami, po to aby zidentyfikować, skontaktować się, lub zlokalizować konkretną osobę, bądź też określić osobę w danym kontekście. Prosimy o uważne przeczytanie naszej Polityki Prywatności, po to, aby zrozumieć w jaki sposób zbieramy, przetwarzamy, chronimy i obsługujemy Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z polityką naszej Strony. 

Niniejszy dokument został zaktualizowany 15.05.2018 

 1. Jakie Dane Osobowe pozyskujemy od Użytkowników, którzy odwiedzają nasz blog, Stronę Internetową lub APP? 

W trakcie składania zamówienia lub rejestrowania się na naszej Stronie, Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie adresu e-mail lub innych szczegółowych informacji, co ma na celu ułatwienie korzystania ze Strony. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić skorzystanie z oferowanych przez nas usług.   

 1. Kiedy zbieramy informacje? 

Informacje od Użytkownika zbieramy wtedy, kiedy składa zamówienie, zapisuje się na newsletter, korzysta z chat’a na żywo bądź też zostawia informacje na naszej Stronie Internetowej. 

 1. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania przez nas Danych Osobowych? 

Gromadzimy tylko te Dane Osobowe, które są konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane. Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje opcjonalne, Użytkownicy są o tym powiadamiani przed zebraniem takich informacji. 

Pozyskiwane przez nas Dane Osobowe przetwarzane są w następujących celach, zależnie od sytuacji, w której dane zostały podane: 

 • zawarcia i wykonania łączącej nas z Użytkownikiem umowy (niezależnie od formy jej zawarcia: pisemnie lub poprzez skorzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów internetowych) – w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług; 
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług; 
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; 
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Grandmetric; 
 • tworzenia raportów, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Grandmetric, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, targetowanie reklam, remarketing, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych; ocena funkcjonowania serwisów internetowych Grandmetric, w tym statystyk oglądalności podstron; 
 • jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu przez Grandmetric drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem). 

Dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż określone w Polityce Prywatności, chyba że Grandmetric uzyska od Państwa zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji będzie wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa. 

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest niezbędne do: 

 • wykonania umowy zawartej z Państwem lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez Grandmetric jest umowa;  
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas – podstawą prawną jest ten obowiązek prawny; 
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Grandmetric, tj. do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, zapobiegania oszustwom lub dochodzenie i obrona roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Grandmetric. 

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzielenie zgody może przybrać postać zaznaczenia okienka wyboru podczas przeglądania Strony Internetowej, może polegać na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że zaakceptowali Państwo proponowane przetwarzanie Danych Osobowych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). 

Podanie przez Państwa Danych Osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że Grandmetric nie będzie w stanie wykonać działań, na potrzeby których dane są wymagane.  

W oparciu o Państwa Dane Osobowe Grandmetric nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Niniejszy dokument został zaktualizowany 15.05.2018 

 1. Jakie uprawnienia przysługują podmiotom Danych Osobowych? 

Dostęp do Danych Osobowych, prawo do sprostowania, prawo do uzupełnienia 

Każda osoba, której Dane Osobowe są przez nas przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Prawo do wycofania zgody w każdym czasie 

W razie udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingowych (w tym na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną), zgoda może być przez Państwa cofnięta w każdym czasie. Użytkownik otrzymujący określone informacje lub usługi, takie jak elektroniczny biuletyn informacyjny (tzw. Newsletter), może w każdej chwili zrezygnować z jego subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym takim przesyłanym dokumencie. 

Prawo do usunięcia Danych Osobowych 

Osoba udostępniająca nam swoje Dane Osobowe ma prawo żądania od Grandmetric niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych, a Grandmetric ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane Osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

 • Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; 
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania; 
 • Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
 • Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Grandmetric. 

Ograniczenie przetwarzania 

Osoby udostępniające swoje Dane Osobowe Grandmetric mają prawo żądać ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w przypadku, gdy: 

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych – na okres pozwalający Grandmetric sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 • Grandmetric nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Grandmetric są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  

Zautomatyzowane przetwarzanie danych  

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych przez nas odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.   

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Grandmetric w sposób wskazany w pkt 16. poniżej.  

Poinformujemy o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonaliśmy na Państwa żądanie, każdego odbiorcę, któremu ujawniono Dane Osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 

Skarga do organu nadzorczego 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych Osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 1. W jaki sposób korzystamy z Danych Osobowych Użytkownika? 

Dane Osobowe zgromadzone podczas rejestracji, zakupu, zapisywania się na newsletter, odpowiedzi na badanie rynku lub badanie marketingowe, surfowania po Stronie Internetowej lub też korzystania z innych funkcji Strony możemy w wykorzystywać w następujący sposób:  

 • Aby spersonalizować korzystanie ze Strony Internetowej i umożliwić dostarczenie treści oraz oferty produktu, którymi Użytkownik może być najbardziej zainteresowany. 
 • Aby umożliwić nam lepszą usługę w odpowiedzi na sugestie biura obsługi klienta. 
 • Aby szybko zrealizować transakcje Użytkownika. 
 1. W jaki sposób chronimy Dane Osobowe Użytkownika? 

Oświadczamy, iż dokładamy starań, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez siebie Danych Osobowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Grandmetric na adres e-mail wskazany w pkt 1. 

Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych. 

Nie korzystamy ze skanowania luk w zabezpieczeniach i/lub skanowania wg standardów PCI. Korzystamy z certyfikatu SSL.  

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w zakresie zabezpieczenia Danych Osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do Danych Osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.  

Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były: 

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, 
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, 
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, 
 • dokładne i aktualne, 
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne, 
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania, 
 • bezpiecznie przechowywane, 
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony. 
 1. Jak długo przechowujemy Dane Osobowe? 

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. zależnie od celu ich przetwarzania: 

 1. zawarcia i wykonywania umowy łączącej Państwa z Grandmetric – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;  
 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Grandmetric: 
 • przez czas wykonywania obowiązków; 
 • przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane (np. podatkowe) lub 
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych; 
 1. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GRANDMETRIC: 
 • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu – w okresie, w którym korzystacie Państwo z efektów wykonanych przez nas usług;  
 • zapobiegania oszustwom – przez czas trwania postępowań przed właściwymi organami;  
 • dochodzenie i obrony roszczeń – przez okres, w którym przedawnią się dane roszczenia. 

W przypadku przetwarzania przez nas Danych Osobowych na podstawie Państwa zgody na określone sposoby wykorzystania danych, Państwa dane będą przetwarzane w okresie wskazanym przy uzyskaniu zgody, a w razie braku takiego wskazania – do czasu wycofania przez Państwa zgody. 

 1. Komu przekazujemy Państwa Dane Osobowe? 

Państwa dane przekazujemy: 

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: 
 • naszym przedstawicielom handlowym, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych; 
 • obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne; 
 • podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu naszych usług przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi klienta;  
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie; 
 1. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: 
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; 
 • podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie; 
 • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.  

Nie sprzedajemy, handlujemy, ani w żaden sposób nie transferujemy do osób trzecich Danych Osobowych, chyba że poinformujemy o tym wcześniej Użytkowników. Nie obejmuje to partnerów hostingowych ani innych osób trzecich, które pomagają nam w zarządzaniu Stroną Internetową, prowadzą nasze interesy bądź też świadczą usługi naszym Użytkownikom, tak długo jak będą utrzymywać w tajemnicy te informacje. Ponadto, możemy udostępnić Dane Osobowe na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia Danych Osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z wdrożeniem polityki Strony Internetowej czy ochroną praw naszych lub cudzych, własności lub też bezpieczeństwa.  

Korzystając z usług Grandmetric Watch udostępniają Państwo jednocześnie Dane Osobowe naszemu partnerowi Teachable, Inc z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych (16 W. 22nd Street, 6th Floor, New York, New York 10010, USA). Informacje na temat tego, w jaki sposób Teachable korzysta z Danych Osobowych znajdą Państwo pod adresem: https://teachable.com/privacy-policy W razie jakichkolwiek pytań mogą się Państwo skontaktować z Teachable pod adresem e-mail: accounts@teachable.com 

Informacje o odwiedzających Stronę Internetową, nie będące Danymi Osobowymi, mogą zostać przekazane osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych i innych. 

 1. Czy korzystamy z cookies (ciasteczek)? 

Tak. Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki, które Strona Internetowa albo dostawca usługi przesyła na twardy dysk komputera Użytkownika poprzez przeglądarkę (jeśli Użytkownik wyrazi zgodę), które umożliwiają systemom Strony Internetowej lub dostawcy usług rozpoznanie przeglądarki Użytkownika i przechwycenie oraz zapamiętanie pewnych informacji. Na przykład, używamy cookies (ciasteczek) po to, aby pomogły nam zapamiętać i przetworzyć liczbę przedmiotów w koszyku. Korzystamy z nich także, aby zrozumieć preferencje w oparciu o wcześniejszą lub obecną aktywność na Stronie Internetowej, co z kolei pozwala nam dostarczać ulepszone usługi. W końcu używamy cookies (ciasteczek) po to, aby przygotować zebrane dane dotyczące ruchu na Stronie Internetowej oraz interakcji Strony Internetowej w celu oferowania lepszych usług i narzędzi w przyszłości. 

Używamy cookies (ciasteczek) aby: 

 • Zrozumieć i wykorzystać preferencje Użytkownika do przyszłych wizyt. 
 • Przygotować zebrane dane dotyczące ruchu na Stronie Internetowej oraz interakcji na Stronie Internetowej, po to aby oferować lepsze usługi i narzędzia w przyszłości. Możemy także wykorzystywać zaufane osoby trzecie, które zajmą się tymi czynnościami w naszym imieniu.  

Użytkownik ma możliwość wyboru opcji, w której komputer za każdym razem będzie wysyłał ostrzeżenie o wysłanych cookies (ciasteczkach) lub tez można wybrać opcję wyłączenia wszystkich cookies (ciasteczek). Użytkownik może skorzystać z tej opcji w ustawieniach przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest trochę inna, prosimy kliknąć w Menu Pomoc przeglądarki, po to, aby sprawdzić jak we właściwy sposób zmodyfikować cookies (ciasteczka).  

Jeśli Użytkownik wyłączy cookies (ciasteczka), niektóre z funkcji, które zwiększają efektywność Strony Internetowej mogą nie funkcjonować poprawnie.  

 1. Linki osób trzecich 

Od czasu do czasu, według naszego uznania, możemy załączyć, bądź też oferować produkty lub usługi obcych firm na naszej Stronie Internetowej. Strony Internetowe obcych firm mają oddzielne i niezależne polityki prywatności. A zatem nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści oraz działania tych podlinkowanych stron internetowych. Jednakże pragniemy chronić spójność, integralność naszej Strony Internetowej dlatego wszelkie komentarze dotyczące obcych stron będą mile widziane. 

 1. Google 

Wymagania reklamowe Google można znaleźć w Zasadach Reklamowania Google. Zostały spisane po to, aby zapewnić użytkownikom najlepsze możliwe usługi. https://suport.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en 

Korzystamy z Google ADSense Advertising na naszej Stronie Internetowej. 

Google, jako obcy sprzedawca, korzysta z ciasteczek, aby obsługiwać reklamy na naszej Stronie Internetowej. Google korzysta z cookies DART, co umożliwia obsługiwanie reklam i przesyłanie ich naszym Użytkownikom na podstawie poprzednich wizyt na naszej Stronie Internetowej i innych stronach w Internecie. Użytkownicy mają możliwość wycofać się z korzystania cookies DART, w tym celu należy wejść na strony polityki prywatności Google (Google Ad and Content Network Privacy Policy). 

 1.  Wdrożyliśmy co następuje: 

Grandmetric, wraz z innymi dostawcami, takimi jak Google, używamy plików cookie zewnętrznych firm (takich jak pliki cookie Google Analytics) i plików cookie osób trzecich (np. plików cookie DoubleClick) lub innych identyfikatorów osób trzecich, aby zebrać dane o interakcjach Użytkowników z wyświetleń reklam i innych funkcji usług reklamowych związanych z naszą Stroną Internetową. 

 1.   Rezygnacja 

Użytkownicy mogą ustawić preferencje, co do sposobu w jaki Google reklamuje im usługi poprzez użycie strony Google Ad Settings. Dodatkowo można skorzystać z opcji Network Advertising Initiative Opt Out bądź też włączając Google Analytics Opt Out Browser.  

 1. Ustawa o ochronie prywatności online (California Online Privacy Protection Act) 

CalOPPA jest pierwszym stanowym prawem, które wymaga od komercyjnych stron internetowych oraz usług online, umieszczenia na stronach polityki prywatności. Prawo to rozciąga się poza Kalifornię, nakładając na osoby prywatne lub firmy w Stanach Zjednoczonych (i ostatecznie na całym świecie), które zarządzają stronami internetowymi zbierając Dane Osobowe od konsumentów z Kalifornii, obowiązek umieszczenia wyraźnej (rzucającej się w oczy) polityki prywatności na swoich stronach, wyraźnie informując o informacjach jakie są zbierane oraz o osobach trzecich lub firmach z którymi te informacje są wymieniane. Po więcej informacji, proszę udać się na stronę: http:/consumer cal.org/California-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf 

 1. Zgodnie z CalOPPA, zgadzamy się z tym co następuje: 

Użytkownicy mogą korzystać z naszej Strony Internetowej anonimowo. Od momentu stworzenia Polityki Prywatności, dodaliśmy link do niej na naszej stronie głównej, albo przynajmniej na stronie, która jako jedna z pierwszych ukazuje się Użytkownikowi. Nasza Polityka Prywatności zawiera słowo „Prywatność” i łatwo można ją znaleźna stronie opisanej powyżej.  

Użytkownik zostanie poinformowany o jakichkolwiek zmianach na naszej Stronie Polityki Prywatności.  

Użytkownik ma pełen dostęp do swoich Danych Osobowych, a także może zmienić informacje osobowe drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: info@grandmetric.com 

W jaki sposób nasza Strona Internetowa zajmuje się sygnałami Do Not Track? 

Uznajemy sygnały Do Not Track oraz Do Not Track, Cookies (ciasteczka) typu plant, bądź też korzystamy z reklam, wtedy kiedy włączony jest mechanizm przeglądarki Do Not Track (DTN).  

Czy nasza strona pozwala osobom trzecim na śledzenie zachowań w sieci? 

Pozwalamy na śledzenie zachowań w sieci osobom trzecim.  

 1. COPPA (Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci Online) 

Jeśli chodzi o zbieranie Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia, Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci Online (COPPA) oddaje kontrolę rodzicom. Federalna Komisja Handlowa, Amerykańskej Agencji Ochrony Konsumenta wymusza zasady COPPA, które wyraźnie określają, co operatorzy stron internetowych i usług online muszą zrobić, aby chronić prywatność dzieci i ich bezpieczeństwo online. 

Czy pozwalamy osobom trzecim, w tym za pośrednictwem sieci reklamowym bądź też wtyczek (plugins) zbierać Dane Osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia? 

Nie sprzedajemy usług dzieciom poniżej 13 roku życia. 

 1. Uczciwe Praktyki Informacyjne 

Zasady Uczciwych Praktyk Informacyjnych stanowią podstawę przepisów dotyczących ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych, a idee, które zwierają odgrywają kluczową rolę w rozwoju ustaw o ochronie prywatności na całym świecie. Zrozumienie Zasad Uczciwych Praktyk informacyjnych oraz sposobu w jaki powinny zostać wprowadzone do firmy jest istotne, aby potrafić zastosować się do różnych aktów prawnych o ochronie prywatności, które zabezpieczają Dane Osobowe. 

Na wypadek naruszenia Danych Osobowych przyjęliśmy następujące elastyczne działania, które są zgodne z Uczciwymi Praktykami Informacyjnymi: 

Poinformujemy o tym Użytkownika drogą e-mailową w przeciągu 7 dni roboczych. 

Przyjmujemy także Zasadę Indywidualnego Dochodzenia Roszczeń, która umożliwia osobom prywatnym dochodzenie swoich praw na drodze sądowej przeciwko tym, którzy w trakcie zbierania danych nie stosują się do obowiązującego prawa. Ta zasada zakłada nie tylko, że osobom fizycznym przysługują dające się wyegzekwować prawa w relacji z użytkownikami danych, ale również te osoby fizyczne mogą korzystać z pomocy sądów i organów administracji w celu zbadania i/lub ścigania naruszeń dokonywanych przez podmioty przetwarzające Dane Osobowe.  

Grandmetric