Menu

Region US

Grandmetric LLC
Lewes DE 19958
16192 Coastal Hwy USA
EIN: 98-1615498
+1 302 691 94 10
info@grandmetric.com

Region EMEA

GRANDMETRIC Sp. z o.o.
ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, Poland
NIP 7792433527
+48 61 271 04 43
info@grandmetric.com

UK

Grandmetric LTD
Office 584b
182-184 High Street North
London
E6 2JA
+44 20 3321 5276
info@grandmetric.com

 • en
 • pl
 • Polityka Prywatności Grandmetric

  Polityka Prywatności Grandmetric

  Skoro trafiłeś/aś do tego dokumentu, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Wiedz, że dbamy o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych.

  Szanując Twój czas, przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniamy jak obchodzimy się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi.

  Niniejszy dokument został zaktualizowany 4 lipca 2023r.

  I. Podstawowe informacje

  1. Administratorem danych osobowych jest Grandmetric Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, NIP 7792433527. 
  2. Dane przetwarzamy w zgodzie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”);
  3. Pamiętaj, że w przeważającej części udostępnienie danych osobowych, w tym także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne abyśmy mogli zrealizować cel dla jakiego je się udostępnia. Wszelkie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki je udostępniono.
  4. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji swoich danych osobowych. 
  5. Dbamy o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który je udostępniono, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom nieuprawnionym.
  6. Kontaktując się z nami lub dokonując zamówienia, przekazujesz swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne.
  7. Podobnie jak ma to miejsce niemal na każdej stronie internetowej, my również wykorzystujemy pliki cookies.

  II. Administrator

  Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo jest:

  Grandmetric Sp. z o.o., 

  ul. Metalowa 5, 

  60-118 Poznań, 

  NIP 7792433527

  +48 61 271 04 43

  info@grandmetric.com

  Kontakt jest też możliwy za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.

  III. Twoje uprawnienia

  Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  1. Dostęp do danych osobowych. Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.
  2. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie. Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe. Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych. 
  3. Wycofanie zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

  Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
  2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; 
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
  3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
  4. wniosłeś/aś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu. 

  5. Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli: 

  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub 
  2. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz 
  3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy zwrócić się do nas na podane dane kontaktowe.

  6. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

  W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

  Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponujemy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany powyżej adres e-mail.

  IV. Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe

  1. Zamówienia i wystawianie dokumentów rozliczeniowych

  Zamawiając od nas produkt lub usługę, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia (m.in. dane identyfikujące co do tożsamości, czy dane kontaktowe). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

  Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia dokumentów rozliczeniowych, zapewnienia kontaktu, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.

  Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto mam obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie wspomnianego dokumentu.

  W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na potrzebę wykonania umowy (dostarczenie przedmiotu umowy, prowadzenie komunikacji) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (obrona przed roszczeniami, archiwizacja, marketing bezpośredni) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  2. Kontakt bezpośredni lub z wykorzystaniem formularza

  Kontaktując się poprzez dane udostępnione na stronie internetowej lub formularz kontaktowy, udostępniasz co  najmniej te dane które są obowiązkowe. To od Ciebie zależy, czy w treści kierowanej do nas wiadomości podasz dodatkowe dane. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by nawiązać kontakt i udzielić odpowiedzi.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą, do przetwarzania danych jest Twoja zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać. 

  3. Media społecznościowe 

  Na naszej stronie internetowej możesz naleźć odesłania do portali społecznościowych, gdzie zamieszczone są informacje o nas i naszej działalności. 

  Administratorem danych w ramach portalu społecznościowego tj. Twoich danych osobowych udostępnionych w ramach Twojego indywidualnego konta jesteśmy zarówno my jako właściciel konta społecznościowego jak i właściciel portalu społecznościowego.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyrażonej poprzez Twoje działanie na naszym profilu (np. napisanie wiadomości, opublikowanie postu na naszym profilu, zostawienie komentarza, wystawienie oceny na profilu). Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny i może być w każdej chwili wycofana. 

  4. Zintegrowanie strony z Google Maps

  W ramach strony internetowej wykorzystujemy również Google Maps. Dzięki temu zapewniamy możliwość wyświetlania interaktywnej mapy bezpośrednio w witrynie i wygodę korzystania z funkcji mapy oraz lokalizacji miejsca prowadzenia działalności.

  Tym samym korzystając z mapy Google zezwalasz na wejście w posiadane Twoich danych przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. W tym obszarze odsyłam do informacji o przetwarzaniu danych przez Google dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#intro.

  5. Opinie

  Dajemy Ci możliwość wyrażenia swojej opinii na nasz temat i świadczonych przez nas usług, którą o ile wyrazisz na to zgodę udostępnimy na naszej stronie internetowej, z przywołaniem Twoich danych osobowych.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny i może być w każdej chwili wycofana.

  6. Newsletter

  Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz swoje imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.

  Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji z życia naszej firmy, zaproszeń na wydarzenia, przesyłanie propozycji handlowych, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny i może być w każdej chwili wycofana.

  7. Zapis na wydarzenia organizowane przez Grandmetric

  Zapisując się na wydarzenia takie jak webinary czy spotkania stacjonarne, przekazujesz nam swój adres e-mail, swoje imię oraz numer telefonu i stanowisko, na którym pracujesz za pośrednictwem formularza zapisu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się na wydarzenie.

  Dane te wykorzystywane są w celu zapisania Cię na wydarzenie oraz umożliwienia kontaktu w celu zebrania informacji zwrotnej, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda.

  W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w naszej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia.

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny i może być w każdej chwili wycofana.

  8. Aplikuj do Grandmetric

  Na naszej stronie internetowej dajemy Ci również możliwość aplikowania na wolne etaty lub staż. Korzystając z formularza do aplikowania zaopatrujesz nas w swoje dane osobowe zgodnie z Twoim wyborem, co stanowi przejaw Twojej zgody. 

  W naszym przypadku niezbędnym jest do rozpatrzenia Twojej aplikacji jest udostępnienie przede wszystkim Twoich danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych do kontaktu (e-mail lub numer telefonu lub adres do korespondencji), informacji o Twojej wiedzy i doświadczeniu. 

  Wszystkie dane poza ww. minimum są dobrowolne. Wiedz, że Twoje dane zamieszczone w aplikacji przechowywać będzie do 6 miesięcy od ich otrzymania, chyba że wcześniej wycofasz zgodę i zażądasz ich usunięcia. Te 6 miesięcy to optymalny okres czasu kiedy faktycznie Twoja aplikacja może zostać rozpoznana i wykorzystana na prowadzoną rekrutację. 

  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i swobodny i może być w każdej chwili wycofana.

  9. Grandmetric Watch

  Odbywając u nas kurs online korzystasz również z usług Grandmetric Watch i udostępniasz jednocześnie dane osobowe naszemu partnerowi Teachable, Inc z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych (16 W. 22nd Street, 6th Floor, New York, New York 10010, USA). Informacje na temat tego, w jaki sposób Teachable korzysta z Danych Osobowych znajdą Państwo pod adresem: https://teachable.com/privacy-policy W razie jakichkolwiek pytań mogą się Państwo skontaktować z Teachable pod adresem e-mail: accounts@teachable.com.  

  10. Grandmetric LLC

  Grandmetric LLC to nasze drugie przedsiębiorstwo, które obsługuje klientów w sposób odrębny i niezależny. Ze względu na powiązanie naszych obu firm dane osobowe w ograniczonym zakresie mogą być przetwarzane przez obie nasze firmy w ramach grupy przedsiębiorstw do wewnętrznych celów administracyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes.

  Grandmetric LLC przetwarzając dane implementuje:

  Ustawę o ochronie prywatności online (California Online Privacy Protection Act) 

  CalOPPA jest pierwszym stanowym prawem, które wymaga od komercyjnych stron internetowych oraz usług online, umieszczenia na stronach polityki prywatności. Prawo to rozciąga się poza Kalifornię, nakładając na osoby prywatne lub firmy w Stanach Zjednoczonych (i ostatecznie na całym świecie), które zarządzają stronami internetowymi zbierając Dane Osobowe od konsumentów z Kalifornii, obowiązek umieszczenia wyraźnej (rzucającej się w oczy) polityki prywatności na swoich stronach, wyraźnie informując o informacjach jakie są zbierane oraz o osobach trzecich lub firmach z którymi te informacje są wymieniane. Po więcej informacji, prosimy udać się na stronę: http:/consumer cal.org/California-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf 

  Zgodnie z CalOPPA, zgadzamy się z tym co następuje: 

  Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo. Od momentu stworzenia Polityki Prywatności, dodaliśmy link do niej na naszej stronie głównej, albo przynajmniej na stronie, która jako jedna z pierwszych ukazuje się Użytkownikowi. Nasza Polityka Prywatności zawiera słowo „Prywatność” i łatwo można ją znaleźna stronie opisanej powyżej.  

  Użytkownik zostanie poinformowany o jakichkolwiek zmianach na naszej Stronie Polityki Prywatności.  

  Użytkownik ma pełen dostęp do swoich Danych Osobowych, a także może zmienić informacje osobowe drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: info@grandmetric.com 

  W jaki sposób nasza Strona Internetowa zajmuje się sygnałami Do Not Track? 

  Uznajemy sygnały Do Not Track oraz Do Not Track, Cookies (ciasteczka) typu plant, bądź też korzystamy z reklam, wtedy kiedy włączony jest mechanizm przeglądarki Do Not Track (DTN).  

  Czy nasza strona pozwala osobom trzecim na śledzenie zachowań w sieci? Pozwalamy na śledzenie zachowań w sieci osobom trzecim.  

  COPPA (Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci Online) 

  Jeśli chodzi o zbieranie Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia, Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci Online (COPPA) oddaje kontrolę rodzicom. Federalna Komisja Handlowa, Amerykańskej Agencji Ochrony Konsumenta wymusza zasady COPPA, które wyraźnie określają, co operatorzy stron internetowych i usług online muszą zrobić, aby chronić prywatność dzieci i ich bezpieczeństwo online. 

  Czy pozwalamy osobom trzecim, w tym za pośrednictwem sieci reklamowym bądź też wtyczek (plugins) zbierać Dane Osobowe od dzieci poniżej 13 roku życia? Nie sprzedajemy usług dzieciom poniżej 13 roku życia. 

  Uczciwe Praktyki Informacyjne 

  Zasady Uczciwych Praktyk Informacyjnych stanowią podstawę przepisów dotyczących ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych, a idee, które zwierają odgrywają kluczową rolę w rozwoju ustaw o ochronie prywatności na całym świecie. Zrozumienie Zasad Uczciwych Praktyk informacyjnych oraz sposobu w jaki powinny zostać wprowadzone do firmy jest istotne, aby potrafić zastosować się do różnych aktów prawnych o ochronie prywatności, które zabezpieczają Dane Osobowe. 

  Na wypadek naruszenia Danych Osobowych przyjęliśmy następujące elastyczne działania, które są zgodne z Uczciwymi Praktykami Informacyjnymi: 

  Poinformujemy o tym Użytkownika drogą e-mailową w przeciągu 7 dni roboczych. 

  Przyjmujemy także Zasadę Indywidualnego Dochodzenia Roszczeń, która umożliwia osobom prywatnym dochodzenie swoich praw na drodze sądowej przeciwko tym, którzy w trakcie zbierania danych nie stosują się do obowiązującego prawa. Ta zasada zakłada nie tylko, że osobom fizycznym przysługują dające się wyegzekwować prawa w relacji z użytkownikami danych, ale również te osoby fizyczne mogą korzystać z pomocy sądów i organów administracji w celu zbadania i/lub ścigania naruszeń dokonywanych przez podmioty przetwarzające Dane Osobowe.  

  V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienie

  Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecamy wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania naszej działalności. Podmioty, którym zlecamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych, to:

  1. Firmy obsługujące nasz obszar informatyczny;
  2. Firma obsługująca sprawy księgowe i rachunkowe;
  3. Firmy odpowiedzialne za marketing;
  4. Pozostałe firmy z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Dane udostępniane są również:

  1. Firm obsługujących sprawy prawne;
  2. Firmy obsługujące transport i przekaz pocztowy.

  VI. Okres przetwarzania danych

  Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

  1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
  2. w przypadku, gdy  przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. w przypadku, gdy  przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  4. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

  VII. Logi serwera

  Korzystając z naszej strony internetowej przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

  VIII. Pliki cookies

  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

  Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.

  Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu:

  1. zapewnienia prawidłowego działania strony,
  2. prawidłowego działania formularzy.

  Wykorzystujemy również cookies podmiotów zewnętrznych:

  1. Google Analytics  – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
  2. Google Adwords – w celu promocji strony internetowej,
  3. Google Maps – w celu korzystania z mapy i lokalizacji naszej działalności,

  których właścicielem pozostaje: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. W tym obszarze odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych przez Google dostępnych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#intro

  1. Pixel Meta – w celu reklamowania strony internetowej w serwisie Facebook,

  którego właścicielem jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881. W tym obszarze odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych przez Meta dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/center/

  1. Pixel LinkedIn – w celu reklamowania strony internetowej w serwisie LinkedIn,

  którego właścicielem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pl, Dublin, Irlandia. W tym obszarze odsyłamy do informacji o przetwarzaniu danych przez LinkedIn dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  IX. Zmiana polityki prywatności i plików cookies

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będą znajdować się na stronie internetowej.

  Grandmetric: Network & Security